Search form

Mga Kaazi 28:22

22Na, gosto kami mahagdam kon ono ya kanmong hena-hena kay doro ka bisan hain ya longsod mataed ya mga min-away ka mga tao nga minsakop di kan Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index