Search form

Mga Kaazi 28:26

26insogo hao na Diyos ka pagkaro ka mga Yodayo dazaw hao ya ansindo kaniran nga kay-an ka pagdateng ni Kristo ampanalinga kamo ka toong sindo piro diri kamo makasabot. Anseleng isab kamo ka toong mga inhinang piro diri kamo makasabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index