Search form

Mga Kaazi 28:28

28Kamhan indogangan ni Pablo pagpanaba kaniran nga minsopak kamo kanao agon wani pen ya ipanaba nao kamazo dazaw mahagdam kamo nga sokad koman padadhan na Diyos ka sindo mahitenged kan Kristo ngaro ka mga tao nga diri kon Yodayo dazaw mahatagan siran ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan antoo siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index