Search form

Mga Kaazi 28:31

31Waray makapabalabag kanangiza ka pagwali dizan ka mga tao kamhan inwali naiza kaniran nga nagalaong nga si Ginoong Hiso Kristo ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.

Ani ini ya mga kaazi na mga sinarigan ni Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index