Search form

Mga Kaazi 28:4

4Pagpakakita ka na mga tao nga nagabitay pen ya halas ka alima ni Pablo namaglaong siran nga talamono kombeet ini nga taohana kay bisan wara iza malemes kazina imbalsan di gazed na Diyos iza ka pagkapatay kay nakasala kombeet iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index