Search form

Mga Kaazi 28:6

6Kamhan ya mga nagaseleng nagatagad pen kon kon-o hobagi ya toong alima daw ya toong pagkapatay. Pagkadogaydogay waray kaonga nga indateng iza. Kamhan naisab ya kanirang hena-hena daw minlaong nga iza ya isang diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index