Search form

Mga Kaazi 28:7

7Na, arani ka datnganan nami may mga oma ni Pobliyo nga oloolo dini ka poro-poro nga Malta. Nalooy iza kanami agon inpahel-an naa naiza kanami ka tolong ka aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index