Search form

Mga Kaazi 3

1May isang aldaw nga pagkabalantang na pagkadelem si Pidro daw si Howan minkaro siran ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay ani ya batasan na mga Yodayo kada delem. 2Kamhan dizan ka pirtahan inngaranan ka Pirtahan nga Madazaw may isang ka tao nga napiang nga ingkatao ya toong pagkapiang. Kada aldaw pagalahongan iza na mga tao kay dizan ka mga tao nga nagaseled ka dakolang lagkaw na Diyos anpangazo iza ka kowarta. 3Pagpakakita ka naiza kanin Pidro nga naneled nangazo iza ka kowarta. 4Kamhan minseleng sin Pidro kanangiza. Minsogo si Pidro nga selengi kami! 5Kamhan minseleng gazed ya napiang kanirang dowa kay nagatagad iza ka kowarta. 6Kamhan minlaong si Pidro nga wara gazed ya kanaong kowarta piro si Hiso Kristo nga taga Nazarit iza ya antabang kanmo. Bomangon di ko. Pomanaw ko naa ngaro. 7Kamhan paghawidi ni Pidro ka toong alima ka pagpatindeg marig-en matood ya mga paa daw bokoboko. 8Kamhan minlakso iza pagtindeg daw minpanaw disab iza. Kamhan minseled iza ka dakolang lagkaw na Diyos iba kanin Pidro. Nakapanaw iza daw nagalinaksolakso daw nagasaza ka Diyos pagdakola. 9Ya mga tao nakakita kanangiza nga nagapanaw daw nagasaza ka Diyos. 10Pagkilala niran nga iza gazed ya mangazoay nga nagalo-to bali ka pirtahan inngaranan ka Pirtahan nga Madazaw dakola gazed ya pagkabereng niran kay madazaw di iza.

11Ka nagahawid pen kanin Pidro ya piang nga madazaw di nabereng ya tanan mga tao. Kamhan bali ka isang lozo inngaranan ka Diskanso ni Salomon nandogok siran pagdalagan dizan kanin Pidro. 12Pagpakakita ni Pidro kaniran minlaong iza kaniran nga kanaong kaibahan nga taga Israil, kay ono sa kamo magkabereng? Kay ono sa kamo magselengseleng kanami? Daw nagahena-hena kamo nga garing ka kanaming kaogaringeng gahem kon batasan nga madazaw nakapabahaw kami kaini nga tao? Diri gazed kay 13ya Diyos nga inhawag na kantang karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob, iza ya nakapabahaw kaini nga tao dazaw sazaen ya toong Sogoonon nga si Hisos. Izang mahon-a pen in-ated mazo si Hisos doro kan Pilato nga gobirnador. Kamhan si Pilato nakahokom nga bohien iza piro diri kamo ansogot. 14Bisan madazaw ya batasan ni Hisos daw waray sala naiza, diri kamo ansogot nga bohien iza. Hinoa inhangzo mazo si Pilato dazaw bohien naiza ya tao nga talamono. 15Kamhan minpatay kamo kan Hisos nga tag-iza ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya ipanan-og nami kamazo. 16Si Hisos nga kanaming intoohan ani gazed ya nakadazaw kaini nga tao nga nakilalhan mazo daan. Dini ka pagpakakita mazong tanan ya pagtoo kan Hisos ani gazed ya nakadazaw ka toong lawas.

17Mga kaibahan nao, mahagdam hao nga izang mahon-a pen pagpapatay mazo daw ya kamazong oloolo kan Hisos wara pen kamo makasabot kon sin-o sa iza. 18Kamhan ya mga karaang propita intandeg na Diyos ya hinawa niran dazaw ansindo siran nga si Kristo nga hari nga pinili na Diyos kinahanglan patazen iza. Kamhan mintoman ya Diyos ka toong mga panaba. 19Agon maghinelsel kamo. Magbalik disab kamo ka Diyos dazaw kaw-en naiza ya kamazong mga sala. 20Kamhan an-iba iza kamazo. Palinawen disab naiza ya kamazong hinawa. Kamhan ipakarimbaba kamazo si Hisos kay iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 21Kinahanglan anpabilin si Kristo daked ka langit keteb ka tirmino ka pagbag-o na Diyos ka kalibotan nga inpanan-og na toong mga karaang propita. 22Kay kawandini pen minlaong si Moysis nga kantang karaan nga ya Ginoo nga kamazong Diyos pakarinhen naiza kay-an ya matood nga propita nga kaliwat ni Israil singed ka pagpakarini naiza kanao nga si Moysis. Kinahanglan tomanen mazo ya tanan ipanaba naiza kamazo. 23Kamhan bisan sin-o ya diri antoman ka ipanaba naiza pabelagen iza ka mga sakop na Diyos daw patazen iza. Ani ini ya daan inlaong ni Moysis.

24Kamhan indogangan ni Pidro pagsindo kaniran nga nagalaong nga ya mga karaang propita sokad kan Samwil siran gihapon ya minpanan-og isab mahitenged ka pagdateng ni Kristo koman nga panahon. 25Mga kaliwatan kamo na mga propita. Kamhan inlakipan disab kamo ka saad na Diyos ka kantang karaan. Kay kawandini pen minsaad iza kan Abraham nga kantang apo nga nagalaong nga may kanmong kaliwat nga wara pen matao. Garing kanangiza panaranginan na Diyos ya tanan mga tao ka madazaw dini ka tibolos kalibotan. Ani ini ya daan saad na Diyos kan Abraham. 26Kamhan inpili na Diyos ya toong Sogoonon daw inpadara paghon-a ngarini kamazo dazaw panaranginan kamo ka madazaw pagtabang naiza kamazo ka pagbiza ka kamazong batasan nga maonga. Ani ini ya pagsindo ni Pidro ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index