Search form

Mga Kaazi 3:1

1May isang aldaw nga pagkabalantang na pagkadelem si Pidro daw si Howan minkaro siran ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay ani ya batasan na mga Yodayo kada delem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index