Search form

Mga Kaazi 3:10

10Pagkilala niran nga iza gazed ya mangazoay nga nagalo-to bali ka pirtahan inngaranan ka Pirtahan nga Madazaw dakola gazed ya pagkabereng niran kay madazaw di iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index