Search form

Mga Kaazi 3:11

11Ka nagahawid pen kanin Pidro ya piang nga madazaw di nabereng ya tanan mga tao. Kamhan bali ka isang lozo inngaranan ka Diskanso ni Salomon nandogok siran pagdalagan dizan kanin Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index