Search form

Mga Kaazi 3:12

12Pagpakakita ni Pidro kaniran minlaong iza kaniran nga kanaong kaibahan nga taga Israil, kay ono sa kamo magkabereng? Kay ono sa kamo magselengseleng kanami? Daw nagahena-hena kamo nga garing ka kanaming kaogaringeng gahem kon batasan nga madazaw nakapabahaw kami kaini nga tao? Diri gazed kay

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index