Search form

Mga Kaazi 3:13

13ya Diyos nga inhawag na kantang karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob, iza ya nakapabahaw kaini nga tao dazaw sazaen ya toong Sogoonon nga si Hisos. Izang mahon-a pen in-ated mazo si Hisos doro kan Pilato nga gobirnador. Kamhan si Pilato nakahokom nga bohien iza piro diri kamo ansogot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index