Search form

Mga Kaazi 3:15

15Kamhan minpatay kamo kan Hisos nga tag-iza ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya ipanan-og nami kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index