Search form

Mga Kaazi 3:18

18Kamhan ya mga karaang propita intandeg na Diyos ya hinawa niran dazaw ansindo siran nga si Kristo nga hari nga pinili na Diyos kinahanglan patazen iza. Kamhan mintoman ya Diyos ka toong mga panaba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index