Search form

Mga Kaazi 3:2

2Kamhan dizan ka pirtahan inngaranan ka Pirtahan nga Madazaw may isang ka tao nga napiang nga ingkatao ya toong pagkapiang. Kada aldaw pagalahongan iza na mga tao kay dizan ka mga tao nga nagaseled ka dakolang lagkaw na Diyos anpangazo iza ka kowarta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index