Search form

Mga Kaazi 3:22

22Kay kawandini pen minlaong si Moysis nga kantang karaan nga ya Ginoo nga kamazong Diyos pakarinhen naiza kay-an ya matood nga propita nga kaliwat ni Israil singed ka pagpakarini naiza kanao nga si Moysis. Kinahanglan tomanen mazo ya tanan ipanaba naiza kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index