Search form

Mga Kaazi 3:24

24Kamhan indogangan ni Pidro pagsindo kaniran nga nagalaong nga ya mga karaang propita sokad kan Samwil siran gihapon ya minpanan-og isab mahitenged ka pagdateng ni Kristo koman nga panahon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index