Search form

Mga Kaazi 3:25

25Mga kaliwatan kamo na mga propita. Kamhan inlakipan disab kamo ka saad na Diyos ka kantang karaan. Kay kawandini pen minsaad iza kan Abraham nga kantang apo nga nagalaong nga may kanmong kaliwat nga wara pen matao. Garing kanangiza panaranginan na Diyos ya tanan mga tao ka madazaw dini ka tibolos kalibotan. Ani ini ya daan saad na Diyos kan Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index