Search form

Mga Kaazi 3:26

26Kamhan inpili na Diyos ya toong Sogoonon daw inpadara paghon-a ngarini kamazo dazaw panaranginan kamo ka madazaw pagtabang naiza kamazo ka pagbiza ka kamazong batasan nga maonga. Ani ini ya pagsindo ni Pidro ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index