Search form

Mga Kaazi 3:6

6Kamhan minlaong si Pidro nga wara gazed ya kanaong kowarta piro si Hiso Kristo nga taga Nazarit iza ya antabang kanmo. Bomangon di ko. Pomanaw ko naa ngaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index