Search form

Mga Kaazi 4

1Na, ka nagasindo pen sin Pidro ka mga tao minkarini di kaniran ya mga oloolo na mga pari daw ya kapitan ka mga magbantazay ka lagkaw na Diyos daw ya mga maistro na mga Yodayo ani ngaran ya Sadosiyo. Ya toldoan na Sadosiyo ya mga namola di nga tao diri mabohi pagbalik garing ka lebeng. 2Kamhan nazehet siran kay sin Pidro nagatoldo ka mga Yodayo nga nabohi di si Hisos pagbalik garing ka lebeng. Agon nagamatood iton nga ya mga namola nga tao may tirmino nga mabohi isab siran pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya pagtoldo nin Pidro. 3Kamhan indakep sirang dowa na mga oloolo daw inpriso hangtod ka pagkasonod nga aldaw kay delem di. 4Ya mga nanalinga kanin Pidro kazina mataed ya mintoo ka kanirang sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan ya mga minsakop kan Kristo mindogang pen siran ka pagtaed ka hapit maglimang ka libo nga amaama.

5Ka pagkasonod nga aldaw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagatipon di sirang tanan dizan ka Hirosalem. 6Nakigkita siran kan Anas nga labaw nga pari daw si Kayapas daw ya mga lomon niran nga si Howan daw si Alihandro daw ya mga iba nga sakop ni Anas nagatipon di sirang tanan. 7Kay inpakarini niran sin Pidro dazaw pangotanhen nga kahabi in-ono sa mazo paghinang kaiton? Kamo dowa sin-o sa ya minhatag kamazo ka gahem ka paghinang kaiton? 8Pagsambag ni Pidro inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minlaong iza nga kamo nga mga oloolo na mga Yodayo daw ya mga malaas nga intahod nami, 9kon gosto kamo mahagdam kon in-ono nami pagdazaw ka napiang kahabi 10manalinga kamong tanan daw ya tanan mga taga Israil kay anpanan-og kami kamazo. Ya tao nga nagatindeg dini ka pagseleng mazo madazaw di iza kay si Hiso Kristo nga taga Nazarit ani ya may gahem ka paghatag kanangiza ka madazaw nga lawas. Inpalansang mazo si Hisos ka kros. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. 11Kilalhen mazo nga si Hisos ani gazed ya inpanan-og na daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw. 12Kay si Hisos iza kay makatabang kanta dazaw malibri kita ka silot ka kantang mga sala. Kay dini ka tibolos kalibotan waray lain ngaran nga inhatag na Diyos ka mga tao nga makalibri kaniran ka silot ka kanirang mga sala. Ani ini ya sambag ni Pidro kaniran.

13Kamhan ya mga oloolo na mga Yodayo nabereng siran kay bisan wara sin Pidro mag-iskwila, waray kasipeg niran ka pagsambag. Nagalaong sab ya mga oloolo nga ya dowang ka tao ani matood ya min-ibaiba kan Hisos kaizang dini kaini. 14Kamhan waray ikapanaba niran pag-away kan Pidro daw si Howan kay nakitan niran ya tao nga madazaw di nga nagatindeg dizan iba kanin Pidro. 15Kamhan minpalogwa siran kanin Pidro ka hokmanan dazaw mamagsabot siran nga 16nagalaong nga in-ono sa nita iton nga dowang ka tao? Kay mahagdam ya tanan mga taga Hirosalem nga minhinang siran ka kaberenganan nga talagsa ka ya nakakita dini ka kalibotan. Diri kita makalimed kaini. 17Agon haldeken ta siran dazaw dizan ka bisan sin-o nga tao diri siran anpanan-og mahitenged kan Hisos dazaw diri mapanan-og pagdazaw ya inhinang niran. 18Kamhan inpaseled niran sin Pidro pagbalik. Kamhan inbaheg siran nagalaong nga diri gazed kamo magpanan-og kon magtoldo ka mga tao mahitenged kan Hisos. 19Minsambag si Pidro daw si Howan nga maghena-hena kamo. Daw madazaw ya pagtoo nami ka kamazong baheg kon ya pagtoman nami ka sogo na Diyos? 20Diri mahimo nga henengen nami pagpanaba ka mga tao ya nakitan daw nabatian nami.

21Kamhan inhinaldekan siran na mga oloolo pag-isab. Kamhan inpalogwa kay diri siran mahagdam kon in-ono niran pagsilot kay basi magobot ya mga Yodayo kay insaza ya Diyos nirang tanan kay madazaw di ya napiang. 22Kamhan ya tao nga inhinangan ka kaberenganan kapin ka kap-atan nga ka toig ya toong pagkamalaas.

23Pagpakalogwa kanin Pidro ka priso minbalik di sirang dowa ka kanirang kaibahan. Kamhan minpakahagdam kaniran ka tanan mga inpanaba na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari. 24Kamhan namagdengan siran pagpangamozo ka Diyos nga nagalaong nga Ginoo, iko matood ya maghinangay ka langit daw lopa daw ya dagat daw bisan ono ya nagahela kanirang tanan. 25Ya kanmong Ispirito ani ya mintandeg ka hinawa ni Dabid nga kanaming karaan nga kanmong sogoonon. Kamhan nagalaong iza nga kay ono sa nazehet ya mga tao nga diri kon Yodayo? Kay ono sa siran nagahena-hena ka maonga nga waray kaposlanan? 26Nagaandam ya mga hari dini ka kalibotan. Namagsabot disab ya mga oloolo kay awazen niran ya Ginoo daw ya hari nga pinili naiza. Ani ini ya mga panaba ni Dabid kawandini pen.

27Kamhan mintoman di iton kay dini kaini nga siyodad nga Hirosalem nagatipon di si Hirodis daw si Ponsiyo Pilato daw ya mga diri kon Yodayo daw ya mga taga Israil kay namagsabot siran nga patazen si Hisos nga kanmong Sogoonon nga waray sala. Iza matood ya hari nga kanmong pinili nga intagadan na mga Yodayo. 28Mintipon matood siran ka paghinang ka tanan nga kanmo ding daan inbet-an. 29Ginoo, mahagdam iko daan ka paghinaldek niran kanami. Agon tabangan mo kami dazaw waray kahaldek nami ka pagpanaba ka sindo nga insogo mo kanami. 30Dazawen mo ya mga nabedlay dini. Hinangen mo ya mga madazaw nga kaberenganan kay timaan iton nga si Hisos ani gazed ya kanmong Maanak nga waray sala kamhan iza matood ya labaw ka gahem.

31Pagkakamhan niran pagpangamozo ka Diyos ya lagkaw nga tiponanan niran mindeegdeeg gazed iton. Kamhan inharian sirang tanan na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan nawara di ya kahaldek niran ka pagpanan-og ka mga tao ka sindo na Diyos.

32Na, ya tanan mga minsakop kan Hisos naisa di ya kanirang hena-hena. Kamhan dizan kaniran waray isa nga nagalaong nga iza kay tag-iza ka toong mga betang kay magabahinbahinen niran ya tanan mga betang niran. 33Minwali isab ya mga sinarigan ni Hisos nga nabohi di si Ginoong Hisos pagbalik garing ka lebeng kay minkita di matood siran kanangiza. Intagan siran na Diyos ka may dakolang gahem ka pagwali kaini. Kamhan minpanarangin ya Diyos ka madazaw kanirang tanan. 34Dizan kaniran waray isa nga nakolangan kay ya mga tag-iza ka mga oma daw mga lagkaw inbaligza di niran. 35Kamhan inhatag ya bazad ka mga sinarigan. Kamhan inbahinbahin niran iton kay ya kinahanglan na tagsa tagsa ani inhatag. 36Kamhan may isang tao nga taga Sipro nga kaliwat ni Libita si Hosi ya ngaran. Indagnazan iza na mga sinarigan kan Barnabi kay ya batasan naiza magtabangay ka mga tao. 37Kamhan ya hinang naiza inbaligza naiza ya isang oma. Kamhan inhatag naiza ya kowarta ka mga sinarigan ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index