Search form

Mga Kaazi 4:10

10manalinga kamong tanan daw ya tanan mga taga Israil kay anpanan-og kami kamazo. Ya tao nga nagatindeg dini ka pagseleng mazo madazaw di iza kay si Hiso Kristo nga taga Nazarit ani ya may gahem ka paghatag kanangiza ka madazaw nga lawas. Inpalansang mazo si Hisos ka kros. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index