Search form

Mga Kaazi 4:11

11Kilalhen mazo nga si Hisos ani gazed ya inpanan-og na daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index