Search form

Mga Kaazi 4:12

12Kay si Hisos iza kay makatabang kanta dazaw malibri kita ka silot ka kantang mga sala. Kay dini ka tibolos kalibotan waray lain ngaran nga inhatag na Diyos ka mga tao nga makalibri kaniran ka silot ka kanirang mga sala. Ani ini ya sambag ni Pidro kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index