Search form

Mga Kaazi 4:16

16nagalaong nga in-ono sa nita iton nga dowang ka tao? Kay mahagdam ya tanan mga taga Hirosalem nga minhinang siran ka kaberenganan nga talagsa ka ya nakakita dini ka kalibotan. Diri kita makalimed kaini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index