Search form

Mga Kaazi 4:18

18Kamhan inpaseled niran sin Pidro pagbalik. Kamhan inbaheg siran nagalaong nga diri gazed kamo magpanan-og kon magtoldo ka mga tao mahitenged kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index