Search form

Mga Kaazi 4:2

2Kamhan nazehet siran kay sin Pidro nagatoldo ka mga Yodayo nga nabohi di si Hisos pagbalik garing ka lebeng. Agon nagamatood iton nga ya mga namola nga tao may tirmino nga mabohi isab siran pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya pagtoldo nin Pidro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index