Search form

Mga Kaazi 4:21

21Kamhan inhinaldekan siran na mga oloolo pag-isab. Kamhan inpalogwa kay diri siran mahagdam kon in-ono niran pagsilot kay basi magobot ya mga Yodayo kay insaza ya Diyos nirang tanan kay madazaw di ya napiang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index