Search form

Mga Kaazi 4:23

23Pagpakalogwa kanin Pidro ka priso minbalik di sirang dowa ka kanirang kaibahan. Kamhan minpakahagdam kaniran ka tanan mga inpanaba na mga malaas daw ya mga oloolo na mga pari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index