Search form

Mga Kaazi 4:24

24Kamhan namagdengan siran pagpangamozo ka Diyos nga nagalaong nga Ginoo, iko matood ya maghinangay ka langit daw lopa daw ya dagat daw bisan ono ya nagahela kanirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index