Search form

Mga Kaazi 4:25

25Ya kanmong Ispirito ani ya mintandeg ka hinawa ni Dabid nga kanaming karaan nga kanmong sogoonon. Kamhan nagalaong iza nga kay ono sa nazehet ya mga tao nga diri kon Yodayo? Kay ono sa siran nagahena-hena ka maonga nga waray kaposlanan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index