Search form

Mga Kaazi 4:27

27Kamhan mintoman di iton kay dini kaini nga siyodad nga Hirosalem nagatipon di si Hirodis daw si Ponsiyo Pilato daw ya mga diri kon Yodayo daw ya mga taga Israil kay namagsabot siran nga patazen si Hisos nga kanmong Sogoonon nga waray sala. Iza matood ya hari nga kanmong pinili nga intagadan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index