Search form

Mga Kaazi 4:30

30Dazawen mo ya mga nabedlay dini. Hinangen mo ya mga madazaw nga kaberenganan kay timaan iton nga si Hisos ani gazed ya kanmong Maanak nga waray sala kamhan iza matood ya labaw ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index