Search form

Mga Kaazi 4:31

31Pagkakamhan niran pagpangamozo ka Diyos ya lagkaw nga tiponanan niran mindeegdeeg gazed iton. Kamhan inharian sirang tanan na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan nawara di ya kahaldek niran ka pagpanan-og ka mga tao ka sindo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index