Search form

Mga Kaazi 4:32

32Na, ya tanan mga minsakop kan Hisos naisa di ya kanirang hena-hena. Kamhan dizan kaniran waray isa nga nagalaong nga iza kay tag-iza ka toong mga betang kay magabahinbahinen niran ya tanan mga betang niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index