Search form

Mga Kaazi 4:33

33Minwali isab ya mga sinarigan ni Hisos nga nabohi di si Ginoong Hisos pagbalik garing ka lebeng kay minkita di matood siran kanangiza. Intagan siran na Diyos ka may dakolang gahem ka pagwali kaini. Kamhan minpanarangin ya Diyos ka madazaw kanirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index