Search form

Mga Kaazi 4:5

5Ka pagkasonod nga aldaw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagatipon di sirang tanan dizan ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index