Search form

Mga Kaazi 4:8

8Pagsambag ni Pidro inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minlaong iza nga kamo nga mga oloolo na mga Yodayo daw ya mga malaas nga intahod nami,

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index