Search form

Mga Kaazi 5

1Kamhan may isa pen nga tao si Ananiyas ya ngaran daw si Sapira ya toong asawa. Minbaligza disab siran ka kanirang lopa. 2Kamhan inkawa niran ya halin kay may daan sabot niran ka paglimed ka mga sinarigan ni Hisos. Kamhan ya nabilin indara ngaro ka mga sinarigan. 3Kamhan si Pidro nangotana iza kan Ananiyas nga nagalaong nga Ananiyas, kay ono sa inharian ni Satanas ya hena-hena mo ka pagbakak ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos? Minpanaba ko kanao nga ya bazad ka lopa inhorot di mazo ka paghatag dini kanami ambaza kay inkawa mazo daan ya halin. 4Ka wara pen mazo ibaligza ya lopa, kamazo iton. Pagbaligza mazo kaiton nga lopa ya kowarta kamazo gihapon. Kamhan wara gazed kami magleges kamazo ka paghatag kanami ka bisan geramay ka. Kay ono sa kamo maghena-hena ka paglimed kanami? Ya Diyos iza ya imbakakan mazo, diri kon tao.

5Pagpakabati ka ni Ananiyas ka mga panaba ni Pidro nadeeg iza ka pagkapatay. Kamhan ya tanan mga nakabati masara ya pagkahaldek niran. 6Kamhan mindateng di ya mga batan-en nga amaama ka pagkomot ka toong lawas kay indara niran bali ka gawas na siyodad dazaw ilebeng.

7Ka paglabay ka mga tolong ka oras minseled disab ya asawa na namola piro wara pen iza mahagdam nga wara di ya toong bana. 8Kamhan si Pidro nangotana kanangiza nga magsogilen ko kanao, daw inhorot mazo paghatag kanami ya halin ka kamazong lopa? Minsambag si Sapira nga hee ani matood iton. 9Kamhan nangotana si Pidro pag-isab nga kay ono sa kamo magsabot daan ka pagpanoray ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos? Bantay kay ya mga nakalebeng ka kanmong bana mindateng di siran ka pirtahan kay ilebeng disab ko kaan! 10Kamhan dizan ka paahan ni Pidro nadeeg si Sapira ka pagkapatay. Kamhan minseled pagbalik ya mga batan-en. Pagpakakita niran nga patay di iza indara sab niran ya toong lawas bali ka gawas na siyodad dazaw ilebeng dizan ka saing na toong bana. 11Kamhan masara gazed ya pagpangahaldek na tanan mga sakop ni Hisos daw bisan sin-o ya nakabati nga nawara di sin Ananiyas.

12Kamhan ya tanan mga sakop ni Hisos nagatipon siran dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos dizan ka isang diskanso inngaranan ka Diskanso ni Salomon. Kamhan dizan kaniran inpahinang na Diyos ya mga sinarigan ka mga madazaw nga kaberenganan kay timaan ini nga labaw ya Diyos ka gahem. 13Kamhan intahod siran na mga tao piro ya mga wara magsakop kan Hisos wara siran mangahas ka pagtipon kaniran. 14Kamhan mindogang ya Diyos ka pagtaed ka mga minsakop ka Ginoo. Kamhan masara gazed nga kataed ya mga amaama daw mga babazi. 15Kamhan inpandara na mga tao ya mga masakiten dizan ka kadalanan na siyodad. Kamhan inpabentag siran ka mga katri daw ya mga banig dazaw pabaskegen siran kon matamdengan siran ka lambong ni Pidro pag-azi naiza. 16Kamhan nakadateng di ya mga tao garing ka mga longsod libot ka siyodad nga Hirosalem. Nagadara siran ka mga masakiten daw ya mga tao nga inharian na mga maonga. Kamhan indazaw sirang tanan.

17Kamhan ya labaw nga pari daw ya tanan kaibahan naiza nga mga sakop na mga Sadosiyo min-arig gazed siran ka mga sinarigan ni Hisos. 18Agon inpadakep niran ya mga sinarigan kamhan inpamiriso. 19Na, pagkakahabzen kaiza may isang sinogo nga garing ka Diyos nga min-abri ka pirtahan na prisohan. Kamhan inpalogwa daw inlong-an naiza nga 20bomalik naa kamo ngaro ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Magpanan-og kamo ka mga tao mahitenged kan Kristo nga tag-iza ka kinabohi nga diri mawara. 21Mintoman siran kaiton nga sogo kay pagkakaaldawen minseled siran pagbalik ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minsogod di siran pagsindo ka mga tao mahitenged kan Hisos.

Ka nagasindo pen siran ya labaw nga pari daw ya toong kaibahan inpatipon niran ya tanan mga oloolo nga taga Israil dazaw manambong ka Labaw nga Hokmanan. Kamhan kaw-en niran kontana sin Pidro garing ka prisohan dazaw iated dizan ka Hokmanan. 22Ambaza kay pagdateng ka na mga polis dizan ka prisohan nawara di sa baza ya mga sinarigan dalem. Kamhan minbalik di siran ka mga oloolo kay pakahagdamen nga 23pagdateng nami ka pirisohan nakitan nami nga madazaw ya pagkasira daw ya tanan mga gowardiya nga nagabantay ka mga pirtahan. Piro pag-abri nami waray tao dalem ka pirisohan!

24Pagpakabati ka na kapitan daw ya mga oloolo na mga pari nagalised ya kanirang hena-hena kay in-ono sa nin Pidro pagpanaw kazina? 25Kamhan may tao nga minseled daw minlaong nga dizan ka dakolang lagkaw na Diyos waton di ya mga tao nga kamazong mga piniriso nga nagatoldo ka mga tao! 26Kamhan ya kapitan daw ya toong mga sakop minkaro siran ka dakolang lagkaw na Diyos kay dakpen niran ya mga sinarigan. Wara siran maggamit ka armas kay mahaldek siran kay basi pamookon siran na mga tao. 27Kamhan in-ated si Pidro daw si Howan dizan ka Labaw nga Hokmanan dazaw pangotanhen na labaw nga pari nga nagalaong nga 28kahabi minbaheg gazed kami kamazo ka pagheneng ka pagtoldo ka mga tao mahitenged ka ngaran na kamazong oloolo piro wara kamo magtoo kay dini ka tibolos siyodad nga Hirosalem mahagdam di ya tanan mga tao ka kamazong toldoan nga kami koni ya minpatay ka tao nga kamazong insakopan.

29Kamhan si Pidro daw ya mga iba nga sinarigan minsambag nga kinahanglan tomanen nami ya sogo na Diyos, diri kon sogo na mga tao. 30Ya Diyos nga hawagenen na kantang mga karaan ani gazed ya minbohi kan Hisos pagbalik garing ka lebeng pagkakamhan mazo pagpatay kanangiza pinaazi ka paglansang kanangiza ka kros. 31Ya Diyos ani ya minbohat kanangiza nga Oloolo daw Manlolowas dizan ka toong too dazaw anhatag ka mga taga Israil ka logar ka paghinelsel dazaw pasaylohon na Diyos ya kanirang mga sala. 32Kami ya minpanan-og kaini. Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag na Diyos dizan ka mga magatoman ka toong sindo ani ya mintabang kanami ka pagpanan-og kaini. Ani ini ya pagsambag na mga sinarigan.

33Pagpakabati ka na mga sakop na Labaw nga Hokmanan nazehet gazed siran daw pamatazen kontana ya mga sinarigan. 34Piro may isa kaniran si Gamaliyal ya ngaran. Sakop iza na mga Parasiyo daw maistro sab iza ka daan balaed na Diyos. Matinahodon iza na tanan mga Yodayo. Kamhan mintindeg iza daw minsogo nga nagalaong nga palogwaen sin Pidro. 35Kamhan minpanaba iza kaniran nga mga kaibahan nao nga taga Israil, magbantay gazed kamo ka kamazong hinangen ka mga taohana nga indakep mazo. 36Kay izang mahon-a pen may isang ka tao nga si Todas ya ngaran. Gosto naiza nga dakola ya toong pagkadato. Kamhan may mga opat nga ka gatos nga tao nga minsakop kanangiza. Pagkadogay kaiza imbono iza kamhan namagkabelagbelag di ya tanan mga sakop naiza kay wara di ya kanirang oloolo. Agon ya hinang ni Todas wara makapadazon. 37Kamhan ya panahon ka pagpalista na gobirnador ka mga tao si Hodas nga taga Galiliya minpadakola disab iza ka toong ngaran. Mataed disab ya toong mga sakop. Pagkadogay kaiza imbono iza kamhan namagkabelagbelag disab ya tanan mga sakop naiza. 38Na, itong mga tao nga indakep mazo abay mazo paghilabti. Pasagdi lamang siran kay kon garing ka tao ka lamang ya kanirang toldoan madali mawara iton. 39Kamhan kon ya Diyos ani ya minsogo kaniran ngarini diri gazed kamo makadaeg kaniran kay ya Diyos ani hinoa ya in-away mazo. Ani ini ya pagpanaba ni Gamaliyal kaniran.

40Kamhan mintoo siran ka toong tambag kaniran. Pagpaseled niran ka mga sinarigan pagbalik inpalatos gazed siran. Kamhan imbahegan nga nagalaong nga magheneng kamo pagtoldo ka mga tao mahitenged ka ngaran na kamazong oloolo. Kamhan imbohian siran.

41Na, pagpanaw na mga sinarigan dizan ka hokmanan dakola gazed ya kanirang kasaza kay siran ya mga pinili na Diyos ka pag-anget ka mga kalised kay si Hisos ya insakopan niran. 42Kamhan kada aldaw bisan dalem ka dakolang lagkaw na Diyos, bisan dizan ka mga lagkaw na mga tao nagasindo siran ka mga tao daw ipasabot nga si Hisos iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index