Search form

Mga Kaazi 5:12

12Kamhan ya tanan mga sakop ni Hisos nagatipon siran dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos dizan ka isang diskanso inngaranan ka Diskanso ni Salomon. Kamhan dizan kaniran inpahinang na Diyos ya mga sinarigan ka mga madazaw nga kaberenganan kay timaan ini nga labaw ya Diyos ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index