Search form

Mga Kaazi 5:15

15Kamhan inpandara na mga tao ya mga masakiten dizan ka kadalanan na siyodad. Kamhan inpabentag siran ka mga katri daw ya mga banig dazaw pabaskegen siran kon matamdengan siran ka lambong ni Pidro pag-azi naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index