Search form

Mga Kaazi 5:19

19Na, pagkakahabzen kaiza may isang sinogo nga garing ka Diyos nga min-abri ka pirtahan na prisohan. Kamhan inpalogwa daw inlong-an naiza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index