Search form

Mga Kaazi 5:20

20bomalik naa kamo ngaro ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Magpanan-og kamo ka mga tao mahitenged kan Kristo nga tag-iza ka kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index