Search form

Mga Kaazi 5:21

21Mintoman siran kaiton nga sogo kay pagkakaaldawen minseled siran pagbalik ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minsogod di siran pagsindo ka mga tao mahitenged kan Hisos.

Ka nagasindo pen siran ya labaw nga pari daw ya toong kaibahan inpatipon niran ya tanan mga oloolo nga taga Israil dazaw manambong ka Labaw nga Hokmanan. Kamhan kaw-en niran kontana sin Pidro garing ka prisohan dazaw iated dizan ka Hokmanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index