Search form

Mga Kaazi 5:22

22Ambaza kay pagdateng ka na mga polis dizan ka prisohan nawara di sa baza ya mga sinarigan dalem. Kamhan minbalik di siran ka mga oloolo kay pakahagdamen nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index