Search form

Mga Kaazi 5:26

26Kamhan ya kapitan daw ya toong mga sakop minkaro siran ka dakolang lagkaw na Diyos kay dakpen niran ya mga sinarigan. Wara siran maggamit ka armas kay mahaldek siran kay basi pamookon siran na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index