Search form

Mga Kaazi 5:27

27Kamhan in-ated si Pidro daw si Howan dizan ka Labaw nga Hokmanan dazaw pangotanhen na labaw nga pari nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index