Search form

Mga Kaazi 5:28

28kahabi minbaheg gazed kami kamazo ka pagheneng ka pagtoldo ka mga tao mahitenged ka ngaran na kamazong oloolo piro wara kamo magtoo kay dini ka tibolos siyodad nga Hirosalem mahagdam di ya tanan mga tao ka kamazong toldoan nga kami koni ya minpatay ka tao nga kamazong insakopan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index