Search form

Mga Kaazi 5:3

3Kamhan si Pidro nangotana iza kan Ananiyas nga nagalaong nga Ananiyas, kay ono sa inharian ni Satanas ya hena-hena mo ka pagbakak ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos? Minpanaba ko kanao nga ya bazad ka lopa inhorot di mazo ka paghatag dini kanami ambaza kay inkawa mazo daan ya halin.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index